Hukum Menuntut Ilmu dan Keutamaannya

Hukum Menuntut Ilmu dan Keutamaannya

Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia,
baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak
bermanfaat, haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses
maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan
dipelajari. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu
far«u kifayah dan far«u ‘ain.
a. Far«u Kifayah
Hukum menuntut ilmu far«u kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang
harus ada di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai
golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falaq, ilmu
eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya.

jurang04
b. Fardu ‘Ain
Hukum mencari ilmu menjadi far«u ‘ain jika ilmu itu tidak boleh
ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan
kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Swt. dengan segala sifat-Nya, ilmu
tentang tatacara beribadah, dan sebagainya.

Keutamaan Orang yang Menuntut Ilmu
Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan
keutamaan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi
Allah Swt. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan
yang mengajarkannya adalah:
a. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt.
“Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadillah/58:11)
b. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti
Dari Anas bin Malik ra. Rasulullah saw. bersabda, “Penuntut ilmu
adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan
diberikan pahalanya bersama para nabi.” (H.R. ad-Dailami)
c. Merupakan sedekah yangg paling utama
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sedekah
yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan
mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim.” (H.R. Ibnu Majah)

d. Lebih utama dari pada seorang ahli ibadah
Dari Ali bin Abi Talib ra. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang alim yang
dapat mengambil manfaat dari ilmunya, lebih baik dari seribu orang ahli
ibadah.” (H.R. ad-Dailami)
e. Lebih utama dari ?alat seribu raka’at
Dari Abu ªarr, Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Aba ªarr, kamu
pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah telah baik bagimu dari pada
?alat (sunnah) seratus rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu
pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada ?alat
seribu rakaat.” (H.R. Ibnu Majah)
f. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah.
Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda, “Bepergian ketika pagi
dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi
sabilillah.” (H.R. ad-Dailami)
g. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah sekumpulan
orang yang berkumpul si suatu rumah dari rumah-rumah (masjid) Allah
‘Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka
dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang
ada di sisi-Nya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut
ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga.” (H.R.
Muslim dan Ahmad)

Memahami Makna Menuntut Ilmu dan Keutamaannya

Memahami Makna Menuntut Ilmu dan Keutamaannya

Kewajiban Menuntut Ilmu
Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak
sekali ayat al-Qur’?n atau hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang
kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-lakii maupun
perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi saw. adalah perintah
untuk membaca atau belajar. “Bacalah dengan (menyebut) nama Tu-hanmu
yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia)
dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S.
al-‘Alaq/96:1-5)
Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan
bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia
karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang
diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang membedakan lak-laki dengan
perempuan. Akan tetapi, dalam menuntut ilmu semua memiliki kewajiban
dan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. tali-putus3
Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan
sebagai hamba (‘abid). Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah
barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana
mungkin seseorang dapat mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan. Demikian pula sebagai hamba, untuk
mencapai tingkat keyakinan (keimanan) tertinggi kepada Allah Swt. dan
makhluk-makhluk-Nya yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak,
ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri
Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut
ilmu iltu dimulai sejak buaian hingga liang lahad.